Danh sách CBCNV

Ngày cập nhật :02-10-2014

  

DANH SÁCH CÁN BỘ CNVC ĐÀI THẠCH HÀ

 

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Ghi chú

1

Lê Hữu Đồng

Trưởng đài

0912094761

2

Nguyễn Huy Hùng

P. Trưởng đài

0916693268

3

Hoàng Anh Tuấn

Tổ trưởng nội dung

091965558

4

Hoàng Mạnh Hùng

Phóng viên

0912926665

5

Cao Khắc Mai

Phóng viên

0916669927

6

Nguyễn Mai Chi

Phụ trách kế toán

091565343

7

Lê Danh Thắng

Tổ trưởng kỹ thuật

0916918612

8

Nguyễn Thị Vân

Kỹ thuật viên

01695836860

9

Đậu Thị Huế

Kỹ thuật viên

0904906567

10

Nguyễn Trọng Bình

Kỹ thuật viên

0977397515

11 Nguyễn Thúy Hằng PV Hợp đồng 0916923554
12 Nguyễn Thúy Quỳnh PV Hợp đồng 0941108333
13 Trịnh Đình Việt Bảo vệ 01642057936