Đài Truyền thanh - Truyền hình Thạch Hà

Ngày cập nhật :08-12-2014

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN THẠCH HÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                    

 

QUY ĐỊNH

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của

Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện Thạch Hà

(Ban hành kèm theo Quyết định số  212   /QĐ-UBND ngày   12  /  12   /2012

của UBND huyện Thạch Hà)

 

 
 

 

 

 

Chương I

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

         

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện là đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thực hiện chức năng là cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ, Chính quyền huyện.

2. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện chịu sự quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân huyện, quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

3. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước huyện Thạch Hà để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Sản xuất và phát sóng các chương trình truyền thanh bằng tiếng Việt trên hệ thống loa truyền thanh, thiết bị phát sóng phát thanh tần số 96,2Mh, được trang bị nhằm tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tập trung vào sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương, các hoạt động tại cơ sở, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác an ninh trật tự, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến tới nhân dân theo quy định của pháp luật. Mỗi tuần Đài thực hiện 03 chương trình phát thanh, mỗi chương trình có thời lượng 15 phút; Mỗi tháng thực hiện 02 trang truyền hình phát sóng Đài tỉnh.

2. Tiếp sóng và phát sóng các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phục vụ nhu cầu tiếp nhận thông tin của nhân dân theo quy định của pháp luật.

3. Trực tiếp quản lý hệ thống kỹ thuật chuyên ngành để thực hiện việc tiếp sóng, phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình theo quy định của pháp luật.

4. Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

5. Phối hợp quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với Đài Truyền thanh xã trên địa bàn huyện.

6. Quản lý, sử dụng lao động, tài sản, ngân sách và nguồn thu từ dịch vụ; thực hiện chính sách đối với viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

7. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên; Tham gia các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ do cơ quan cấp trên tổ chức; Tổ chức hoạt động thi đua khen thưởng theo quy định của pháp luật; Xây dựng kế hoạch, biện pháp và tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực được giao.  

8. Tham gia ý kiến với Ủy ban nhân dân huyện và cơ quan chức năng để củng cố, mở rộng sự nghiệp Truyền thanh, Truyền hình trên địa bàn.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân huyện giao theo quy định của pháp luật.

Chương II

CƠ CẤU, TỔ CHỨC VÀ BỘ MÁY

Điều 3. Cơ cấu, tổ chức bộ máy

1. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện có được biên chế 10 người, có Trưởng đài, 01 Phó trưởng đài, 3 tổ chuyên môn gồm Tổ Kỹ thuật, tổ Nội dung và tổ Hành chính. Trưởng đài và Phó Trưởng đài do Ủy ban nhân dân huyện bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật.

2. Trưởng đài chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Phó chủ tịch UBND huyện phụ trách khối và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Đài. Phó trưởng đài là người  giúp việc Trưởng Đài, chịu trách nhiệm trước Trưởng đài và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công; Khi trưởng đài vắng mặt, Phó trưởng đài được Trưởng đài uỷ quyền điều hành các hoạt động của đài.

+ Viên chức làm việc tại Đài thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định do Trưởng đài phân công, phù hợp với trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực công tác của từng người.

+ Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Trưởng đài, Phó Trưởng đài thực hiện theo phân cấp quản lý cán bộ và theo quy định hiện hành.

3. Các Tổ chuyên môn, nghiệp vụ:

             + Tổ Nội dung; - Tổ Nội dung có 3 người, 01 tổ trưởng. Tổ trưởng Nội dung giúp Trưởng Đài về việc xây dựng kế hoạch tuyên truyền hàng tuần, tháng, quý và từng nội dung tuyên truyền cụ thể theo yêu cầu nhiệm vụ chính trị của huyện; xử lý các vấn đề về mảng nội dung tuyên truyền của cơ quan, phân công bố trí phóng viên thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo quy định; Bám sát các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn, khai thác và  tổ chức sản xuất tin, bài, phóng sự đạt chất lượng tốt để tuyên truyền; Kịp thời phát hiện và biểu dương những nhân tố mới, gương điển hình, đồng thời tích cực phản ánh những vấn đề tiêu cực mà xã hội đang lên án để phát trên sóng Đài huyện và Đài Phát thanh -  Truyền hình tỉnh; Phối hợp chặt chẽ với Ban Biên tập Trang thông tin điện tử của huyện, kịp thời cập nhật các tin, bài, phóng sự, các Videoclip về các hoạt động của huyện lên Trang thông tin điện tử huyện; Tham gia tích cực các hoạt động chuyên môn do ngành tổ chức như Liên hoan PTTH, các giải báo chí được tổ chức hàng năm

          + Tổ Kỹ thuật; - Tổ kỹ thuật có 4 người, 01 tổ trưởng, làm việc theo chế độ ca kíp, dưới sự phân công trực tiếp của Phó trưởng Đài phụ trách kỹ thuật.

Quản lý hệ thống máy, hệ thống đường dây loa, thực hiện đảm bảo giờ giấc trực máy tốt theo nội quy, quy chế của huyện và của cơ quan đề ra. Kịp thời tham mưu, tập huấn nghiệp vụ chuyên môn, giúp các trạm truyền thanh xã, thị trấn khắc phục các sự cố hỏng hóc nhằm hoạt động có hiệu quả.

            + Tổ hành chính; - Tổ hành chính gồm Trưởng Đài, Phó Trưởng Đài, Kế toán, làm việc theo giờ hành chính. Khi đi công tác hoặc hội họp đều phải có lịch bố trí hợp lý để thực hiện đúng việc cải cách hành chính; chấp hành giờ giấc làm việc theo quy định. Kế toán thực hiện công tác tài chính cơ quan, tổng hợp tình hình và báo cáo định kỳ theo quy định, chịu trách nhiệm trước Trưởng đài và trước pháp luật về công tác tài chính. Thực hiện kế hoạch thu, chi, thanh quyết toán với phòng tài chính huyện, tham mưu cho thủ trưởng đơn vị mua sắm trang thiết bị và quản lý vật tư tài sản cơ quan.

Điều 4. Biên chế

1. Biên chế của Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện là biên chế sự nghiệp, đảm bảo để thực hiện các nhiệm vụ được giao. Số lượng biên chế của Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện do Ủy ban nhân dân huyện quyết định trong tổng số biên chế sự nghiệp của huyện được Ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm theo quy định của pháp luật.

2. Căn cứ nhiệm vụ và nhu cầu công việc cụ thể và khả năng tài chính của đơn vị, Trưởng đài Truyền thanh - Truyền hình huyện báo cáo với Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện để được ký hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Kinh phí hoạt động.

Kinh phí hoạt động của Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện được thực hiện theo Nghị định số 130/2005/ NĐ/CP ngày 17 tháng 10 của Chính phủ quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí hành chính đối với cơ quan nhà nước.

 

 

ơ

Chương II

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC

          Điều 6. Chế độ làm việc:

          1. Trưởng đài phụ trách, điều hành toàn bộ các hoạt động chung của đơn vị; Thực hiện đúng chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong thi hành nhiệm vụ, công vụ theo Nghị định số 157/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ; có trách nhiệm tổ chức thực hiện Luật Cán bộ, Công chức; Luật phòng chống tham nhũng, lãng phí.

          2. Phó trưởng đài phụ trách lĩnh vực công tác được Trưởng đài phân công, trực tiếp giải quyết những công việc chuyên môn theo quy định và có sự trao đổi với Trưởng đài để thống nhất giải quyết. Trong trường hợp Trưởng Đài trực tiếp yêu cầu cán bộ, viên chức giải quyết công việc đột xuất thuộc phạm vi thẩm quyền của Phó trưởng đài, yêu cầu đó được thực hiện nhưng cán bộ phải báo cáo cho Phó trưởng đài trực tiếp phụ trách biết.

          3. Trách nhiệm của cán bộ phóng viên, kỹ thuật viên: Khi thực hiện nhiệm vụ phải có thái độ lịch sự, khiêm tốn, tôn trọng ý kiến nhân dân, tận tụy với công việc, phải chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của đơn vị đề ra để đạt hiệu quả cao nhất trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn;  thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp, của lãnh đạo cơ quan.

          Cán bộ, viên chức Đài Truyền thành - Truyền hình Thạch Hà phải thực hiện đúng Luật Cán bộ Công chức, Luật Viên chức; Luật phòng chống tham những, lãng phí, Luật Báo chí và các quy định khác có liên quan.

          Điều 7. Chế độ hội họp:

          Hàng tuần cơ quan họp giao ban một lần vào sáng thứ hai để đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ tuần qua và phổ biến kế hoạch công tác tuần tới. Mỗi tháng, các tổ chuyên môn họp hai lần để triển khai nhiệm vụ mà cơ quan, đơn vị giao.

          Điều 8. Mối quan hệ công tác:

          1. Đối với Sở Thông tin - Truyền thông và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh: Đài Truyền thanh - Truyền hình Thạch Hà chịu sự quản lý Nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông; Chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn do Sở, ngành chủ quản chỉ đạo; Thực hiện báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu.

          2. Đối với Ủy ban nhân dân huyện:

          Đài Truyền thanh - Truyền hình Thạch Hà chịu sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Ủy ban nhân dân huyện về toàn bộ hoạt động, công tác theo chức năng, nhiệm vụ của Đài.

          3. Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các phòng, ban, ngành đoàn thể, tổ chức hội của huyện.

          Thực hiện tốt chức năng phối hợp bình đẳng theo chức năng nhiệm vụ được quy định. Trưởng Đài được quyền đề nghị các phòng ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức hội cung cấp thông tin liên quan đến nghiệp vụ báo chí để phối hợp tuyên truyền theo nhiệm vụ chính trị của huyện và theo quy định của Luật Báo chí.

          4. Đối với ban Tuyên giáo Huyện ủy.

          Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện vừa có mối quan hệ phối hợp, vừa chịu sự chỉ đạo, định hướng về mặt tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện; Thường xuyên có sự phối hợp chặt chẽ giúp Ban Tuyên giáo báo cáo tình hình thực hiện các chương trình hoạt động trong công tác tuyên truyền, giúp ban Thường Trực, Ban Thường vụ Huyện ủy về quá trình lãnh đạo các nhiệm vụ chính trị của huyện.

          5. Đối với Ủy ban nhân các xã, thị trấn.

          - Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện có trách nhiệm phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin - Thể thao và Du lịch quản lý, kiểm tra, đôn đốc, đồng thời giúp đỡ, hướng dẫn, chuyên môn nghiệp vụ về công tác truyên truyền để các trạm Truyền thanh xã hoạt động ngày càng có hiệu quả. 

          - Phối hợp, giúp Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn lập kế hoạch xây dựng, tư vấn kỹ thuật phát triển mạng lưới truyền thanh cơ sở.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Điều 9.

1. Căn cứ vào vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tại quy định này, Trưởng Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện có trách nhiệm ban hành quy chế làm việc của đài; Sắp xếp, bố trí cán bộ, viên chức của đài đảm bảo tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực công tác để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

2. Trong quá trình thực hiện Quy định này, những vấn đề còn vướng mắc, phát sinh cần phải giải quyết, Trưởng Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện đề nghị Ủy ban nhân dân huyện xem xét, sủa đổi và bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế của huyện và quy định của Nhà nước./.  

    

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Phi Quang

                                                 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN THẠCH HÀ

 

 
 
 

 

 


Số:    /2012/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
 
 

 


                   Thạch Hà, ngày     tháng    năm 2012

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động

của Đài Truyền thanh – Truyền hình Thạch Hà.

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

 

         

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ban hành VPQPPL của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 17/2010/TTLT-BTTTT-BNV ngày 27/7/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng Đài TT - TH huyện và văn bản thẩm định của Phòng Tư pháp số 16/TP ngày 20 tháng 9 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế tổ chức và hoạt động của Đài Truyền thanh - Truyền hình Thạch Hà”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 7 ngày kể từ ngày ký.

          Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; Trưởng Phòng Nội vụ; Trưởng Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Sở TT&TT, Sở Nội vụ; Đài PTTH tỉnh;

    Sở Tư pháp (kiểm tra VBQPPL);

- TT Huyện ủy;

- TT HĐND huyện; CT, các PCT UBND huyện;

- Các phòng, ban, đơn vị có liên quan - Các ngành đoàn

   thể, UBND các xã, thị trấn (văn bản giấy và điện tử)

 - Lưu VT, ĐTT - TH.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

     Nguyễn Phi Quang

 

        UBND HUYỆN THẠCH HÀ                                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     ĐÀI TRUYỀN THANH - TRUYỀN HÌNH                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số: 07/ QĐ- TTTH                                           

     Thạch Hà, ngày 10 tháng 06 năm 2012

                                                      

QUY ĐỊNH

Về hoạt động của Đài huyện và các Đài xã, thị trấn

 

     - Căn cứ Quy chế hoạt động của Đài PT- TH tỉnh Hà Tĩnh;

     - Căn cứ Quy định hiện hành về Quản lý nhà nước đối với các Đài huyện, thị xã, thành phố và các xã, thị trấn;

     - Thực hiện nhiệm vụ của UBND huyện giao kể từ ngày 01/06/2012 Đài TT - TH Thạch Hà bàn giao về UBND huyện quản lý, để hoạt động của Đài huyện và các Đài xã, thị trấn đi vào nền nếp và đạt hiệu quả cao, đáp ứng với yêu cầu việc thu và tiếp phát các chương trình của đài TW và địa phương trong thời gian tới,

     Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Thạch Hà, quy định:

     I - Về hoạt động của Đài huyện

     + Sản xuất và phát các chương trình Phát thanh, Truyền hình trên sóng Đài huyện và Cổng TT điện tử huyện.

     + Xây dựng các trang Phát thanh, Truyền hình; Kịp thời đưa tin, bài, phóng sự phát trên sóng Đài tỉnh.

     + Tiếp âm Đài TNVN, Đài Phát thanh Hà Tĩnh qua hệ thống FM tần số 96,2Mh và hệ thống đường dây loa truyền thanh.

     + Thời gian và thời lượng hoạt động trong các ngày như sau:

Buổi sáng: -Từ 4h45' đến 5h15': Tiếp âm đài TNVN

     - Từ 5h15' đến 5h30' phát lại chương trình Đài huyện ngày hôm trước.

Từ 50h30 đến 6h tiếp phát chương trình Đài Phát thanh Hà Tĩnh

     - Từ 6h đến 6h30 tiếp âm Đài TNVN.

 Buổi trưa: Từ 11h đến 12h Tiếp âm Đài TNVN và Đài Phát thanh Hà Tĩnh.

Buổi chiều: Từ 17h00 đến 18h Tiếp chương trình Đàt Phát thanh Hà Tĩnh,

     - Từ 18h đến 18h 45' Tiếp âm chương trình thời sự Đài TNVN.

     - Từ 18h45' đến 19h phát các chương trình của Đài TT – TH huyện. Các chương trình thời sự phát thanh, phát trên sóng Đài TT huyện mỗi tuần 3 chương trình, được thực hiện vào chiều thư 2, thứ 4 và thứ 6. Mỗi chương trình được phát lại vào sáng và chiều ngày hôm sau.

     Khi Đài TNVN, Đài Phát thanh tỉnh tổ chức chương trình truyền thanh trực tiếp những sự kiện trọng đại của đất nước, những sự kiện của địa phương… Đài huyện và các Trạm Truyền thanh xã, thị trấn phải tổ chức tiếp phát theo yêu cầu của huyện hoặc của Đài cấp trên theo quy định.

II - Sản xuất các chương trình phát thanh  của huyện.

       Mỗi tuần Đài huyện sản xuất 3 chương trình phát thanh phát trên sóng FM tần số 96,2Mh và hệ thống loa phát thanh. Mỗi chương trình có thời lượng là 15 phút. Khi huyện có sự kiện quan trọng, Đài huyện có thể tổ chức tường thuật trực tiếp qua hệ thống FM và hệ thống truyền thanh cấp huyện, đồng thời có thông báo để các Trạm Truyền thanh xã, thị trấn tiếp phát đầy đủ để phục vụ công tác thông tin tuyên truyền;

       Nội dung chương trình phải làm đúng định hướng tuyên truyền của Đài huyện, của cấp uỷ, chính quyền địa phương. Trong các chương trình cần tăng cường thể hiện phần tiếng động hiện trường như phỏng vấn, âm thanh thực tế của sự kiện, để làm cho chương trình phát thanh phong phú, hấp dẫn người nghe.

       Ngoài trách nhiệm gửi tin, bài phát thanh, truyền hình phát trên sóng đài tỉnh, Đài TT -TH huyện còn tổ chức sản xuất mỗi tháng 2 chương trình trang truyền hình phát trên sóng Đài tỉnh theo lịch phát sóng đã được đăng ký. Cơ cấu chương trình cần được thống nhất theo sự chỉ đạo của Ban Biên tập và Phòng Chuyên đề Đài tỉnh. Nội dung trang PT – TH phải bám sát định hướng, nhiệm vụ chính trị ở địa phương, kịp thời phát hiện nhân tố mới, điển hình mới, gương người tốt việc tốt, những vấn đề được nhiều người quan tâm. Thời lượng một chương trình không quá 15 phút. Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, phóng sự đăng trên Bản tin Thạch Hà, Cổng thông tin điện tử của huyện, trên trang Website: daiptththachha.hatinh.gov.vn của Đài huyện và cộng tác viên với một số báo trung ương và địa phương.

+ Chế độ nhuận bút

        Nhuận bút của đài huyện được dùng chi trả cho việc sử dụng tin, bài vượt định mức của phóng viên trong việc sản xuất chương trình phát thanh phát trên sóng đài huyện.( Đối với tin, bài của cộng tác viên được chi trả theo mức của đài tỉnh, báo Hà Tĩnh) Mức chi trả nhuận bút tuỳ vào tình hình thực tế của đơn vị dựa trên nguồn kinh phí của UBND huyện và các nguồn khác.

+ Các hoạt động khác

        Đài huyện có thể phối hợp với Ban biên tập Đài tỉnh, hợp đồng với cơ sở thực hiện các phóng sự để phát sóng theo quy định của Đài tỉnh.

        Tin, bài của phóng viên và cộng tác viên phải ghi rõ tên tác giả và nộp kịp thời cho bộ phận biên tập duyệt. Kết cấu chương trình phải có tờ mi phản ánh rõ nội dung chương trình phát sóng. Phải có chữ ký của người biên tập và người duyệt trước khi sản xuất chương trình. Biên tập chương trình hoặc người chịu trách nhiệm nội dung phải thực hiện chế độ kiểm thính, kiểm tra nội dung chương trình để tránh sai sót trước khi phát sóng. Điểm chấm của người biên tập phải được thực hiện vào lề trái của bản tin hoặc bài viết. Hàng tháng có tổng hợp số lượng tin, bài P/s cho từng phóng viên. Tin bài đã được sử dụng phải lưu lại theo quy định.

+Tổ chức thực hiện:

     Trưởng đài huyện, kịp thời quán triệt cho toàn thể cán bộ, viên chức và tổ chức thực hiện tốt quy định trên.

     Quy định này được áp dụng cho Đài huyện, và trạm truyền thanh các xã, thị trấn trong toàn huyện và có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

 

Nơi nhận:                                                                      TRƯỞNG ĐÀI

        - Huyện uỷ, UBND huyện   ( Báo cáo)

        - Cán bộ CNVC Đài huyện

        - Các trạm TT xã, Thị trấn

        -Lưu./.                                       

                                                                                   Lê Hữu Đồng