Cơ cấu tổ chức

Ngày cập nhật :14-10-2003

1. Trưởng Đài và Phó Trưởng Đài:

Đài Truyền thanh – Truyền hình có 01 Trưởng Đài và 01 Phó Trưởng Đài.

1.1. Trưởng Đài là người quản lý, điều hành mọi mặt hoạt động của Đài; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện và pháp luật về toàn bộ kết quả hoạt động của Đài.

1.2. Phó Trưởng Đài là người giúp việc cho Trưởng Đài, được Trưởng Đài ủy quyền, phân công điều hành, theo dõi, thực hiện một số lĩnh vực công tác; chịu trách nhiệm trước Trưởng Đài và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng Đài đi vắng, Phó Trưởng Đài được Trưởng Đài ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Đài.

2. Các tổ chuyên môn:

2.1. Tổ hành chính – dịch vụ.

Thực hiện nhiệm vụ về hành chính - quản trị, tổng hợp; xây dựng kế hoạch, tài chính, kế toán; khai thác, tổ chức các dịch vụ Truyền thanh – Truyền hình theo chức năng nhiệm vụ trên cơ sở phát huy hiệu quả năng lực cán bộ, cộng tác viên và cơ sở vật chất của Đài.

2.2. Tổ Kỹ thuật.

Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác kỹ thuật của ngành đảm bảo cho Đài Truyền thanh – Truyền hình hoạt động liên tục, không bị gián đoạn. Quản lý và vận hành tốt hệ thống máy, đường dây, loa truyền thanh; kịp thời xử lý hoặc đề xuất xử lý các sự cố liên quan để đảm bảo cho Đài hoạt động tốt. Giúp trạm Truyền thanh các xã, thị trấn khắc phục các sự cố kỹ thuật trong điều kiện có thể. Tổ kỹ thuật làm việc theo chế độ ca kíp, luân phiên trực kỹ thuật tại Đài vào các ca trực trong ngày.

2.3. Tổ phóng viên, biên tập.

Thực hiện nhiệm vụ khai thác, thu thập, tiếp nhận và xử lý thông tin; Biên tập các chương trình, chuyên mục, tin, bài, phóng sự để phát trên Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện và Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh nhằm phục vụ cho công tác tuyên truyền của Đảng bộ và Chính quyền huyện; Tham mưu xây dựng kế hoạch tuyên truyền hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, năm; Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với trạm Truyền thanh xã, thị trấn trên địa bàn.

2.4. Nhiệm vụ cụ thể của các công chức, viên chức trong Đài Truyền thanh – Truyền hình do Trưởng Đài phân công trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Đài. Tổ trưởng chuyên môn do lãnh đạo Đài phân công , phù hợp với năng lực, sở trường.